Algemene voorwaarden

Zenith Kite Repair

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zenith Kiterepair

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Zenith Kite Repair sluit met haar opdrachtgevers.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn slechts geldig indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 3. Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
 4. Offertes worden gedaan op basis van nacalculatie. Indien meerwerk wordt geleverd, wordt dit vooraf afgestemd.
 5. Levertijden zijn een indicatie. Overschrijding van de leveringstermijn van welke aard dan ook kunnen  niet leiden tot schadevergoeding.
 6. Kleurafwijkingen en andere afwijkingen van ondergeschikte aard vanwege uitgevoerde reparaties kunnen voorkomen. Dergelijk afwijkingen zijn geen grond voor ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
 7. Klachten dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen te worden gemeld bij Zenith Kite Repair. Indien de klacht naar mening van Zenith Kite Repair gegrond is, zal Zenith Kite Repair de klacht kosteloos oplossen. Zenith Kite Repair sluit verdere garantie uit.
 8. Zenith Kite Repair is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de verzending van te repareren goederen.
 9. Betaling dient plaats te vinden via elektronische of contante betaling, voor het ophalen of retour zenden van de te repareren goederen.
 10. Bij uitblijven van betaling maakt Zenith Kite Repair gebruik van het retentierecht.
 11. De aansprakelijkheid van Zenith Kite Repair beperkt zich tot maximaal het factuurbedrag.
 12. Zenith Kite Repair is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade van fouten in geleverde reparaties.
 13. Op alle door Zenith Kite Repair gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter te ’s Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 14. Zenith Kite Repair is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie zal steeds op de website worden gepubliceerd.

FAQ

t/m 18 maart zijn we even gesloten.

Geen zorgen, we got you. ​

We hebben voor die week een drop off point, zo kunnen mensen alsnog hun spullen kunnen inleveren, dit is bij:

Shaka Kitesurfing
Vissershavenweg 62
2583 DL Den Haag